شبکه حکمت و فرزانگی

یارانه به قاچاقچی؟!

نوسان ارزهای نفتی چگونه اقتصاد کشور را دچار ناترازی می‌کند؟ یارانه به قاچاقچی چگونه صورت می‌گیرد؟ آیا سیاست ارزی روسیه بکار ایران می‌آید؟

مجموع نظرات (۰)

 
هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده